چرا موسسه حامی نظم امنیت گستر؟

  • حفاظت و مراقبت از مجتمع های مسکونی، تجاری
  • حفاظت و مراقبت از اماکن تفریحی- فرهنگی- آموزشی و ورزشی
  • حفاظت و مراقبت از درمانگاهها، مراکز درمانی و بیمارستانها
  • حفاظت و مراقبت از اماکن اداری- سیاحتی- توریستی و زیارتی
  • حفاظت و مراقبت از هتلها، نمایشگاهها و مراسمات
  • حفاظت و مراقبت از گردشگران با تأمین خودروهای اسکورت
  • حفاظت و مراقبت از ساختمانهای خالی از سکنه و
  • استقرار نیروهای اسکورت برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • استقرار عوامل انتظامی با لباس مصوب نیروی انتظامی
  • توزیع و نصب دوربین های مداربسته و سیستمهای